Terbregge in de eerste helft van de 19e eeuw

Volgens overleveringen is Terbregge in de 18e eeuw vrij welvarend geweest, vooral dankzij de turfwinning. Hieraan kwam aan het einde van die eeuw een einde. In 1747 en in 1775 woedden er grote branden die vrijwel heel Terbregge in de as legde. De wederopbouw kwam slechts in beperkte mate tot stand; er was gebrek aan geld ook al omdat de turfwinning stagneerde.

Een halve eeuw later

In enkele afleveringen van onze buurtkrant geven wij enige informatie over de bebouwingssituatie enkele decennia na de branden. Een mooi uitgangspunt zijn de gegevens uit het kadaster van 1830. Hieruit is op te maken waar toen bebouwde percelen stonden, wie de eigenaren zijn geweest etc. De kadastrale kaarten uit 1830 zijn door de gemeente Rotterdam bewerkt (HISGIS kaarten) en kunnen worden geprojecteerd op recente luchtfoto’s. De heer Frits Farinaux, verbonden aan de historisch commissie van Ommoord, heeft aan de hand hiervan kaartmateriaal ontwikkeld waarop de percelen van destijds kunnen worden gelokaliseerd. Omdat de bebouwing van Terbregge grotendeels langs de Rottekaden stond, zijn de kenmerken van De Rotte ook houvast wat betreft plaatsbepalingen. 

Niet alle percelen zijn even interessant

De bedoeling van dit artikel is inzicht te geven in de aard van de bebouwde percelen met toebehoren, zoals schuren, tuinen etc. en de namen van de toenmalige eigenaren. Voor zover voor ons doel van belang, zijn de kadastrale nummers op voornoemde kaartjes ingevuld. In de bijbehorende beschrijvingen zijn de gegevens terug te vinden. Veel nummers zijn geclusterd. Méér weten over een bepaald perceel? Raadpleeg dan HISGIS via internet.

Het volledige arikel kunt u in deze PDF lezen.